Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII602/2 SOPIMISEN JA KAUPAN JURIDIIKKA 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee sopimus- ja kauppaoikeuden riskinhallinnan liiketoiminnan sopimuksissa.

Sisältö

Suomen sopimus-/kauppaoikeuden keskeinen sisältö sekä erityisesti käytännön riskinhallinnalliset näkökulmat

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen, oikeustapausanalyysi

Arviointi hyväksytty-hylätty (vastaa vähintään tasoa 3), kirjallinen palaute.

Opiskelumateriaali

Luennot sekä opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

Muuna opiskelumateriaalina: Suojanen, Kalevi, Opi oikeutta 1 ja 2 teokset. Hemmo, Mika, Sopimusoikeus 1-3 teokset. Sanoma Pro:n Juridiikka online-palvelussa: Ari Saarnilehto – Mika Hemmo – Leena Kartio, Varallisuusoikeus

  • No labels