Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LOG607/2 YHTEISKUNTAVASTUUN TOTEUTUMINEN TOIMITUSKETJUSSA 6 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee yrityksen ympäristö- ja yhteiskuntavastuun periaatteet ja terminologian
  • tuntee alaan liittyvät standardit ja sertifioinnit
  • ymmärtää ympäristö- yhteiskuntavastuun taloudellisen merkityksen
  • osaa soveltaa CSR:n periaatteita kilpailukeinona koko toimitusketjun toiminnassa
  • osaa kehittää yrityksen ympäristö- ja yhteiskuntavastuun toteutumista toimitusketjussa.

Sisältö

CSR osana toimitusketjun hallintaa, ympäristö- ja yhteiskuntavastuun taloudellinen merkitys, standardit ja sertifikaatit kilpailukeinona, kuljetusten ympäristökysymykset kuljetusmuodoittain, eettinen ostaminen, varastojen ja terminaalien ympäristö- ja energiakysymykset, paluulogistiikka

Edeltävät opinnot

04LII602/5 Logistiikka

Suoritustapa ja arviointi

Luennot/vierailijaluennot, projektit.

Arviointi asteikolla 1-5.

Materiaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels