Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LOG608 YRITYKSEN RAHOITUSPALVELUT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tunnistaa yrityksen rahoitusongelmat ja osaa hakea niihin ratkaisuja rahoitusmarkkinoilta
  • perehtyy yrityksen kassanhallintaan ja maksuliikenteen hoitamiseen
  • osaa valita kauppatapahtumaan sopivan maksutavan
  • tunnistaa rahoitusriskit ja oppii hallitsemaan niitä erilaisilla suojautumiskeinoilla.

Sisältö

Rahoitusmarkkinat ja rahoitusinstrumentit, rahoitussuunnittelu, kassanhallinta, maksuliikenne ja ulkomaankaupan maksutavat, rahoitusriskit ja niitä suojautuminen

Edeltävät opinnot

Talouden ohjaus

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, oppimistehtävät, tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Leppiniemi, J.  2009. Rahoitus. WSOY. Helsinki. Internet-lähteet. Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels