Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04JOV112/1 JOHTAMISEN STRATEGIAT JA TARINAT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • perehtyy johtamisen strategioihin teoriassa ja käytännössä ja näiden yhtäläisyyksiin ja eroihin
  • ymmärtää organisaation hiljaisen tiedon ja tarinoiden merkityksen johtamisen, organisaation kehittämisen ja organisaatiotutkimuksen välineinä.
  • osaa havainnoida ja tulkita erilaisia johtamisen strategioita ja vaihtuvia tapoja, organisaation sisäisiä narratiiveja ja yleisiä kulttuurisia kertomuksia johtajuudesta, soveltaa niitä oman osaamisensa syventämiseen sekä organisaation kehittämiseen ja tutkimiseen.

Sisältö

Oma johtamiskäsitys, strateginen ajattelu, strategiaviestintä ja dialogi, narratiivinen ajattelu ja tarinat organisaatioissa,  sitoutuminen ja vuorovaikutus johtamisvälineinä, johtoryhmätyöskentely, etiikka.

Edeltävät opinnot

Ensimmäisen vuoden perusopinnot.

Suoritustapa ja arviointi

Oppimistehtävät, lukupiirityöskentely, mahdolliset vierailut.

Arviointi hyväksytty/hylätty tai asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Parviainen, Taina 2007 (toim.) Käännekohtia. Helsinki: Edita ja johtamistarinakirjallisuus.

Johtajatarinat eri lähteistä ja vaihtoehtoiset tavat oppia johtajuudesta. 

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels