Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04MAR613 Markkinoinnin strateginen johtaminen 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa analysoida yrityksen omaa toimintaa ja ulkoista toimintaympäristöä
  • osaa laatia analyysien pohjalta yritykselle konkreettisen vuosisuunnitelman osasuunnitelmineen ja budjetteineen
  • ymmärtää esimiestyöskentelyn merkityksen ja osaa toimia esimiehenä
  • näkee yrityksen kokonaisuutena ja osaa soveltaa eri opintojaksoissa opittuja tietoja ja taitoja syvällisesti eri case-tapauksissa.

Sisältö

Strategisen markkinoinnin käsitteet. Markkinoinnin suunnitteluprosessin vaiheet. Ulkoinen ja sisäinen analyysi. Tavoitteet ja strategiat. Toimintaohjelmat. Johtaminen ja esimiestyö osana suunnittelua.

Edeltävät opinnot

Toimiva yritys.

Suoritustapa ja arviointi

Alkutehtävät, caset, resurssiluennot.

Arviointi asteikolla 1-5.  

Opiskelumateriaali

Rope, T. 2003. Johdon markkinointiratkaisut – Strateginen markkinointi. WSOY Porvoo

Tikkanen, H. & Aspara, J. & Parvinen, P. 2007. Strategisen markkinoinnin perusteet. Talentum

Salminen, J. 2006. Uuden esimiehen kirja. Talentum

David, F.R. 2009. Strategic Management. Concepts and cases. Pearson International Edition

Muu opintojakson alussa ilmoitettava materiaali.

  • No labels