Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 47AOOOS02 Ohjelmistojen oliopohjainen suunnittelu 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee sovelluskehitysprojektien yleiset prosessimallit
  • osaa käyttäjätarveanalyysin perusteella toteuttaa oliopohjaisen suunnitelman (UML) sovelluksesta
  • osaa lukea suunnitelmaa.

Sisäl

UML -oliomallinnuskieli (Unified Modeling Language), luokkakaaviot, tilakaaviot, interaktiokaaviot, käyttäjätarveanalyysi

Suoritustapa ja arviointi

Opintojaksolla tehdään eri tasoisia ja laajuisia oliopohjaisia suunnitelmia, joista osa toteutetaan moduuliin kuuluvalla opintojaksolla Sovelluskehitys. Kurssikoe.

Opiskelumateriaali

Blaha, Rumbaugh: ”Object Oriented Modeling and Design with UML”, 2nd ed., Prentice Hall 2005 tai uudempi. Muu opettajan osoittama materiaali.

  • No labels