Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohjelmistokehitys 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa soveltaa olio-ohjelmoinnin suunnittelumenetelmänä käytettävää UML – kieltä ohjelmistosuunnittelussa sekä ohjelmistojen toteutuksessa
  • hallitsee erilaisia ohjelmointikieliä ja niihin soveltuvia kehitystyökaluja
  • tuntee sovelluskehittimien yleiset piirteet ja osaa tuottaa ohjelmistoja niitä käyttäen
  • ymmärtää testauksen roolin ohjelmistokehitysprosessissa, tuntee testauksen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa ohjelmistotestauksen menetelmiä käytännön projekteissa.
  • No labels