Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL610 Rahoitus ja sijoitustoiminta 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tunnistaa yrityksen rahoitustarpeen ja pääoman sitoutumismuodot
  • perehtyy rahoitusinstrumenttien ominaisuuksiin, rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja arvopaperikauppaan
  • osaa suunnitella yrityksen rahoitusta ottaen huomioon rahoituksen kustannukset
  • oppii laatimaan erilaisia rahoituslaskelmia
  • perehtyy yrityksen kassanhallintaan ja maksuliikenteen hoitamiseen
  • tunnistaa rahoitusriskit ja oppii hallitsemaan niitä erilaisilla suojautumiskeinoilla.
  • No labels