Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL616 Talousjohtaminen 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa henkilöstöjohtamisen keskeisimmät teoriat sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön
  • ymmärtää kokonaisvaltaisen talousviestinnän tehtävät, roolit ja periaatteet sekä eettisen ja vastuullisen viestinnän merkityksen
  • ymmärtää palkkahallinnon merkityksen henkilöstöjohtamisessa ja hallitsee palkanlaskennan perusteet
  • osaa laatia itsenäisesti tilinpäätösanalyysin valitsemalleen kohdeyritykselle hyödyntäen erilaisia analysointimenetelmiä
  • osaa hyödyntää oppimiansa tietoja yrityksen toiminnoista ja tarkastella yritystä taloudellisena kokonaisuutena.
  • No labels