Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04MAR201 Understanding your Customer 5 op

Description

The course consists of two sections: first 1/4 of the course addresses consumption and marketing as societal phenomena. It is argued that consumption and marketing - consumerism - are closely related to people's material, social and spiritual existence. The effects of consumerism and how they appear in people's values, attitudes and behavior as well as in the society at large are addressed. The remaining 3/4 of the course focuses on the consumer as a decision-maker: the how´s and why´s of consumer decision-making and thus buying behavior as well as the many psychological biases that affect said decision-making and buying-behavior are being addressed.

Learning Objectives

The goal is to gain a better understanding of how consumerism shapes our lives and the how´s and, especially, why´s of consumer decision-making and, thus, buying behavior. This knowledge can be used in commercializing and marketing communications efforts, especially within the field of consumer marketing. Hence the course gives the aspirant marketer a good foundation for real life marketing communication challenges.
 

Material

Article compilation (electronic)
Nofsinger, John R. The Psychology of Investing. 4th edition. Prentice Hall
 

Assessment

 Active participation on article workshops (40%).
Exam (60%)

Grading 

0 - 5.

Prerequisites  

Basic marketing course.  *************************************

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tiedostaa kaupallisuuden merkityksen yhteiskunnassa ja ymmärtää millaisia - hyviä tai huonoja - seuraamuksia kaupallisuudesta voi aiheutua
  • tuntee kuluttajakäyttäytymiseen liittyvät perusteoriat ja osaa hyödyntää niitä yrityksen tuotteiden kaupallistamisessa ja markkinointiviestinnässä.

Sisältö

Kurssi jakautuu kahteen osaan.
Kurssin ensimmäisessä osuudessa keskitytään tarkastelemaan kaupallisuuden vaikutuksia ja sitä kuinka ne ilmenevät ihmisten arvoissa, asenteissa ja käyttäytymisessä sekä laajemmin yhteiskunnassa.
Kurssin toisessa osuudessa keskitytään tarkastelemaan kuluttajaa kaupallisia valintoja tekevänä päätöksentekijänä. Tavoitteena on ymmärtää kuluttajan ostokäyttäytymistä seuraavien teemojen kautta ja avulla: kuluttajan päätöksentekoprosessit, arvot, asenteet, tunteet ja motiivit päätösten taustalla, kuluttajan ja tuotteen välisen suhteen ymmärtäminen, asiakkaan kokema arvo ja erilaisia keinoja sen luomiseen, kuluttajan tyytyväisyys ja uskollisuus - eri tarkastelutapoja, kulutuksen funktiot ja roolit sekä niiden erilaiset merkitykset

Edeltävät opinnot

Markkinoinnin peruskurssi tai muuten hankittu vastaava tietopohja.

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivinen osallistuminen pienryhmissä tapahtuvaan lukurinkityöskentelyyn sekä tunneilla annettujen case-tehtävien ratkaisemiseen tuntien puitteissa. Tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Artikkelilukemisto sähköisessä muodossa. Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.


  • No labels