Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL610/1 YRITYSRAHOITUS 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tunnistaa yrityksen rahoitustarpeen ja pääoman sitoutumismuodot
  • perehtyy rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja rahoitusinstrumenttien ominaisuuksiin
  • osaa suunnitella yrityksen rahoitusta ottaen huomioon rahoituksen kustannukset
  • oppii laatimaan erilaisia rahoituslaskelmia
  • perehtyy yrityksen kassanhallintaan ja maksuliikenteen hoitamiseen
  • tunnistaa rahoitusriskit ja oppii hallitsemaan niitä erilaisilla suojautumiskeinoilla.

Sisältö

Rahoitustarve, pääoman sitoutuminen investointeihin ja käyttöpääomaksi, rahoitusmarkkinat, rahoitusinstrumentit, rahoituksen kustannukset ja yrityksen rahoitusrakenne, rahoituslaskelmat, kassanhallinta, maksuliikenne, rahoitusriskit ja niiden hallinta, johdannaiset.

Edeltävät opinnot

Talouden ohjaus, Laskentatoimi ja rahoitussuunnittelu (tai vastaavat tiedot).

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, oppimistehtävät, yritysvierailuun osallistuminen ja kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Leppiniemi, J. 2009. Rahoitus, WSOY

Internet –lähteet.

  • No labels