Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 80 OP

04MAR802 Brandin rakentaminen ja lanseeraus 15 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee uuden tuotteen kaupallistamisen vaiheet
  • ymmärtää tuote-, hinta-, saatavuus- ja markkinointiviestintäpäätösten merkityksen vaihtelevissa markkinatilanteissa
  • tuntee tärkeimmät mediat ja niiden käyttökelpoisuuden sekä kustannukset
  • osaa laatia tuotteelle lanseeraussuunnitelman, press kit -materiaalia sekä myynti- ja markkinointiviestinnän budjetin
  • ymmärtää viestintätoimenpiteiden vaikutukset sekä mediasuhteiden merkityksen yrityskuvan rakentamisessa
  • hallitsee kuvankäsittelyn ja taiton perusteet sekä pystyy tuottamaan esite- ym. painatemateriaalia yrityksen ja yhteisön viestintään
  • osaa järjestää lanseeraustilaisuuden.

Sisältö

Markkinoinnin kilpailukeinot ja niiden soveltaminen tuotteen kaupallistamiseen, mainonnan mediat, mediasuhteet, kuvankäsittelyn perusteet ja soveltaminen sekä taitto, sanoman sisällölliset elementit.

Suoritustapa ja arviointi

Opintojakso toteutetaan osittain ongelmaperustaisen oppimisen PBL-menetelmällä. Siihen sisältyy lähiopetusta resurssiluentoina ja tutoriaaliryhminä, yritysvierailuja ja oppimistehtävinä case-yritykselle laaditut lanseeraussuunnitelmat sekä viestintämateriaalin laadinta ja lanseeraustilaisuuden järjestäminen tiimityönä.
Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Kotler, P. 2009. Marketing Management. Prentice Hall.
Laakso, H. 2003. Brandit kilpailuetuna. Kauppakaari, Helsinki.
Lindroos, S. 2005. Kirkas brandi. WSOY, Helsinki
Vuokko, P. 2003. Markkinointiviestintä – merkitys, vaikutus ja keinot. WSOY.
Iltanen, K. 1998 tai uudempi. Mainonnan suunnittelu. WSOY.
Forssell, J. ja Laurila. E. 2007. Hyvät mediasuhteet, myytit, todellisuus ja parhaat käytännöt. Helsinki: WSOY
Ojanen, S. 2003. Tiedota tehokkaasti. Helsinki: Edita.
Juholin, E. ja Kuutti, H. 2003. Mediapeli - anatomia ja keinot. Helsinki: Inforviestintä.
Hurmeranta, M. ja Pietilä, A-P. 2008. Hallitse mediapeli [muuten media hallitsee sinua]. Helsinki: Infor Oy
Artikkeleita.

  • No labels