Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04MAR801/2 TIETOKANNAT ASIAKKUUKSIEN HALLINNASSA 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää tietokantojen merkityksen asiakkuuksien hallinnassa
  • tuntee tietokatoihin liittyvät peruskäsitteet
  • pystyy osallistumaan markkinoinnin asiantuntijana asiakkuuksien hallintajärjestelmän suunnitteluun.

Sisältö

Relaatiokannan suunnittelu asiakkuuksien hallinnan tarpeisiin.

Edeltävät opinnot

Työvälineet
Asiakkuuksien hallinnan periaatteet (rinnakkainen kurssi).

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, oppimistehtävät, tentti.
Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels