Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 04TAL801/2 ATK-SOVELLUKSET 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa toteuttaa kahdenkertaisen kirjanpidon atk-ohjelmaa hyväksikäyttäen
  • hallitsee arvonlisäveron kirjanpitokäsittelyn
  • kykenee laatimaan itsenäisesti  pienen yrityksen tilinpäätöksen kokonaisuutena.

Sisältö

Atk-ohjelman hyödyntäminen, sähköinen taloushallinto, viranomaisraportointi.

Edeltävät opinnot

Taloushallinto 4 op, Kirjanpidon erityiskysymyksiä 3 op.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, oppimistehtävät.
Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Tomperi, S. 2013. Käytännön kirjanpito + harjoituskirja. Edita.

  • No labels