Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL804/4 ASIAKASSUHTEET 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää asiakkuuksien hallinnan ja johtamisen merkityksen yrityksen menestyksen keskeisenä tekijänä
  • opiskelija osaa soveltaa asiakaslähtöistä ajattelua organisaation toiminnassa.

Sisältö

Asiakaslähtöinen ajattelu, asiakkuuksien hallinnan ja johtamisen peruskäsitteet, asiakkuuksien hallinnan prosessit.

Edeltävät opinnot

Asiakassuhteet ja markkinointi 4 op.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, etätehtävä ja kirjallinen tentti.
Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Hellman, K. & Värilä, S. 2009. Arvokas asiakas. Hämeenlinna. Karisto.
Muu opintojakson aikana ilmoitettava materiaali.

  • No labels