Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL804/3 JOHDON LASKENTATOIMI 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee erilaisia laskentamenetelmiä ja kykenee analysoimaan  erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia
  • sisäistää johdon raportoinnin mahdollisuuksia johdon päätöksenteon apuna.

Sisältö

  • johdon laskentatoimi ja kannattavuuslaskentamallit
  • hinnoittelu, budjetointi, tasapainotettu mittaristo
  • johdon raportointi ja sen tehtävät.

Edeltävät opinnot

 Talouden ohjaus 4 op ja Johdon laskentatoimen perusteet 3 op

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, oppimistehtävät  ja kirjallinen tentti.
Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Jyrkkiö, E & Riistama, V. 2006. Laskentatoimi päätöksenteon apuna. WSOY.
Neilimo, K & Uusi-Rauva, E. 2009. Johdon laskentatoimi. Edita.

  • No labels