Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 80 OP

04TAL806 Taloushallinnon projekti 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa hahmottaa yrityksen taloushallintoon liittyvän ongelman ja työstää sille ratkaisun
  • osaa soveltaa omaa osaamistaan käytännön projektissa
  • osaa toteuttaa käytännössä projektikokonaisuuden ja sen vaatimat osatehtävät.

Sisältö

Opintokokonaisuus koostuu yhdestä tai useammasta projektista riippuen niiden laajuudesta.

  • projektisuunnitelman ja sopimuksen teko
  • projektin organisointi ja käytännön toteutus
  • yhteydenpito toimeksiantajaan
  • kirjallisen raportin laadinta
  • tulosten esitys
  • oppimispäiväkirjan laadinta.

Suoritustapa ja arviointi

Työ tehdään yksilö- tai ryhmätyönä. Projektin ja sen osien vastuullinen suorittaminen. Itsearviointi, toimeksiantajan arviointi sekä ohjaajan arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Repussa olevat projektiohjeet sekä projektikohtainen muu materiaali

  • No labels