Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

47YODB003 TIETOKANTOJEN PERUSTEET 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa tietokantojen suunnittelun ja toiminnan perusperiaatteet yleisesti ja erityisesti relaatiotietokantojen osalta
  • osaa tehdä tietokantakyselyjä
  • hallitsee tietokantojen ylläpidon perusteet
  • ymmärtää tietoturvan merkityksen tiedonhallinnassa.

Sisältö

Relaatiotietokantojen toiminnan perusperiaatteet, käsitemallin perusperiaatteet ja käyttö tietokantojen suunnittelussa, SQL-kieli, tietokannanhallintajärjestelmän tehtävät.

Edeltävät opinnot

47YOPR004 Ohjelmoinnin perusteet

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.
2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpaketti.
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels