Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

47YOMT004 ICT-MATEMATIIKKA 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee lauselogiikan laskuoperaatiot ja osaa soveltaa lauselogiikkaa tietoteknisissä ongelmissa
  • hallitsee joukko-opin perusoperaatiot
  • ymmärtää relaatiotietokantojen ja joukko-opin yhteyden
  • tuntee erilaisia lukujärjestelmiä
  • hallitsee lukujärjestelmämuunnokset
  • hallitsee keskeisimmät digitaalisen tiedon esittämistavat
  • osaa algoritmien perusteet.

Sisältö

Lauselogiikka, joukko-oppi ja relaatio, lukujärjestelmät, digitaalisen tiedon esittäminen, algoritmien perusteet.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, oppimistehtävät ja tentti.
2. Etäopetus: Kurssikoe opntojakson materiaaliin perustuen
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels