Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04YLT901/8 LIIKETOIMINNAN STRATEGINEN JOHTAMINEN 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää innovatiisten ympäristöjen ja organiaatioiden johtamisen lähtökohdat
  • saa valmiudet liiketoiminnan strategiseen johtamiseen ja kehittämiseen
  • tuntee streategisen johtamisen prosessin, tavoitteet ja merkityksen sekä hahmottaa keskeiset strategisen johtamisen mallit ja niiden erot  
  • osaa tunnistaa, analysoida ja ennakoida liiketoiminnan kehittämistarpeita
  • osaa ymmärtää muutoksenhallinnan periaatteet ja osaa soveltaa keskeisiä kehittämismenetelmiä.

Sisältö

Strategisen johtamisen mallit, prosessi, työvälineet ja tekniikat. Organisaation kehittämis- ja analysointimenetelmät. Toimintaympäristön ja  muutoksenhallinta.

Suoritustapa ja arviointi

Opintojakso toteutetaan osittain yhdessä Matkailun alan Palveluliiketoiminnan koulutusohjelman kanssa.

Ennakkotehtävä(t), lähiopetus, verkkotyöskentely ja oppimistehtävä(t). Opintojakson arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen lähi- ja virtuaaliopetukseen sekä oppimistehtävien suorittamiseen.

Arviointi asteikolla 0-5.

Korvattavuus

Tämä opintojakso voidaan korvata Master’s Degree Programme in International Business Management –koulutusohjelman opintojaksolla 04MIB202- Strategic Business Management (5 ECTS).

Opiskelumateriaali

Tienari J. & Meriläinen, S. 2009. Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa. WSOYpro.

Kamensky, M. 2007. Strateginen johtaminen. Talentum Media Oy.

Santalainen, T. 2008. Strateginen ajattelu. Talentum Media Oy.

Ala-Mutka, J. 2008. Strategiamalli. Talentum Media Oy.

Exploring corporate strategy 2008: text & cases / Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels