Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04YLT206 OPERATIIVINEN JOHTAMINEN 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää operatiivisen johtamisen merkityksen organisaation menestymisen kannalta
  • pystyy soveltamaan johtamisen malleja tavoitteiden ja tuloksen saavuttamiseen
  • osaa soveltaa muutoksenhallinnan metodeja osana operatiivista johtamista

Sisältö

Johtaminen operatiivisesta näkökulmasta, mm. johtamistyylit ja –mallit, strategian jalkauttaminen käytäntöön.

Suoritustapa ja arviointi

Non-stop verkko-opinnot, oppimistehtävät. Opintojakson arviointi perustuu oppimistehtävien suorittamiseen. Arviointi 0-5.

Opiskelumateriaali

Reppu-oppimisympäristössä tarjottava materiaali. 

 

  • No labels