Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04YLT203 Verkostot ja asiakkuuksien johtaminen 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää asiakkuuksien hallinnan ja johtamisen sekä verkostoitumisen merkityksen liiketoiminnan peruspilareina
  • osaa muodostaa sekä hyödyntää erilaisia yhteistyöverkostoja liiketoiminnan kehittämisessä ja asiakkuuksien johtamisessa.

Sisältö

Asiakkuuksien hallinnan ja johtamisen kehittäminen. Arvon tuottaminen asiakkaille. Verkostomainen liiketoiminta ja kumppanuudet menestystekijöinä.

Suoritustapa ja arviointi

Ennakkotehtävä(t), lähiopetus, verkkotyöskentely,  oppimistehtävä. Opintojakson arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen lähi- ja virtuaaliopetukseen sekä oppimistehtävien suorittamiseen.

Arviointi asteikolla 0-5.

Opiskelumateriaali

Arantola, H. 2006. Customer Insight. WSOYpro, Helsinki.

Hellman, K. 2003. Asiakastavoitteet ja –strategiat. Ws Bookwell Oy, Juva.

Möller, K, Rajala, A., Svahn, S. 2009. Tulevaisuutena liiketoimintaverkot. Johtaminen ja arvonluonti. Esa Print Oy, Tampere.

Ståhle, P., Laento, K. 2000. Strateginen kumppanuus, WS Bookwell Oy, Porvoo.
Wallin, J. 2009. Liiketoiminnan orkestrointi - yhdistä tehokkuus ja luovuus. WSOYpro Oy, Helsinki.
Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels