Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Palveluiden tulevaisuuden moduuli sisältää kolme opintojaksoa:

 • 04ATUL1 Ennakointi-, tutkimus- ja menetelmäosaaminen 5 op
 • 04ATUL2 Tulevaisuuden haltuunotto 5 op
 • 04ATUL3 Current topics in the service sector 5 op

Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat toimivat aktiivisesti palveluyrityksissä. Ennakoinnin sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) menetelmiä ja välineitä sovelletaan monipuolisesti erilaisissa tilanteissa. Opinnot toimivat konkreettisen työelämäläheisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukena.

Palveluiden tulevaisuus -moduulin (15 op) osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • osaa työssään hyödyntää ennakointi-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa
 • osaa lukea, tulkita ja käyttää tutkimusmateriaaleja toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä
 • osaa ennakoida toimintaympäristön muutoksia
 • osaa soveltaa ennakointimenetelmiä tutkimus- ja kehittämistyössä
 • osaa soveltaa osallistavia menetelmiä tutkimus- ja kehittämistyössä
 • osaa kehittää kirjallista ja suullista viestintätaitoaan

Sisältö

Kriittinen informaationlukutaito ja reflektointi; Erilaiset ennakoinnin, kehittämistoiminnan sekä tutkimustyön otteet, lähestymistavat ja menetelmät; Elämänhallinnan taidot.

Opiskelumateriaalit

 • Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Porvoo: WSOYpro.
 • Hiltunen, E. 2012. Matkaopas tulevaisuuteen. Talentum.
 • Goodman, E., Kuniavsky, M. & Moed, A. 2012. Observing the user experience: a practitioner's guide to user research.

Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa.

Arviointi

Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla 1–5.

 • No labels