Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vastuullisten palveluverkostojen moduuli sisältää kolme opintojaksoa:

 • 04AVAS1 Monialaiset verkostot 5 op
 • 04AVAS2 Palvelun laatu ja sen kehittäminen  5 op
 • 04AVAS3 Vastuullinen palvelutoiminta 5 op, voidaan toteuttaa myös englanniksi "responsible business"

Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat tutustuvat erilaisiin palveluverkostoihin. Verkostoitumista, laatujohtamista ja ennakointi tarkastellaan monipuolisesti ja näkökulmia sovelletaan erilaisissa tilanteissa.

Vastuulliset palveluverkostot -moduulin (15 op) osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella ja organisoida ryhmien ja verkostojen toimintaa
 • osaa toimia ryhmän ja verkoston ongelmanratkaisu- ja konfliktitilanteissa
 • osaa työskennellä projekteissa ja johtaa niitä 
 • osaa arvioida ja kehittää palveluiden laatua verkostoissa
 • osaa soveltaa tutkimustietoa kehittämistyössä
 • osaa arvioida ja kehittää toiminnan vastuullisuutta

Sisältö

Vastuullisuuden, laatuajattelun ja ennakoinnin huomioiminen palveluliiketoiminnan projekteissa ja verkostoissa; arvon luominen asiakkaille verkostoissa; sidosryhmäsuhteiden johtaminen; jatkuvan ennakoinnin ja prosessien kehittämisen periaatteet.

Opiskelumateriaalit

 • Möller, K., Rajala, A. & Svahn, S. 2009. Tulevaisuutena liiketoimintaverkot: johtaminen ja arvonluonti. 3. painos. Helsinki: Teknologiainfo.

 • Apilo, T, Hytönen, H. & Valkokari, K. 2009. Arvonluonnin uudet muodot ja verkostot. Espoo: VTT.

 • Martin D. & Schoutenin, J. 2012 Sustainable marketing.

 • Anttonen, A., Haveri, A., Lehto, J. & Palukka, H. 2012. Julkisen ja yksityisen rajalla: julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press.

Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa.

Arviointi

Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen.  Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla 1–5


 • No labels