Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Palveluosaamisen moduuli sisältää kolme opintojaksoa:

 • 04POSA1 Palvelut 5 op
 • 04POSA2 Kuluttajakäyttäytymisen muutokset 5 op 
 • 04POSA3 Asiakaspalveluosaaminen 5 op

Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat oppivat todellisissa työelämäympäristöissä ja -tilanteissa. Opiskelijat tutustuvat monipuolisesti palveluihin ja palveluiden erityispiirteisiin. Opiskelijat toimivat käytännön asiakaspalvelutehtävissä. Opiskelijat ymmärtävät asiakkaiden muuttuvia tarpeita.

Palveluosaaminen -moduulin (15 op) osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • osaa tunnistaa erilaisia palvelukonsepteja
 • osaa arvioida palvelun onnistuneisuutta
 • osaa selittää, mitä kulutuskäyttäytymisellä ja sen muutoksilla tarkoitetaan
 • osaa tunnistaa erilaisia asiakastyyppejä
 • osaa käyttää asiakaspalvelutaitojaan ja harjaannuttaa niitä
 • osaa ennakoida asiakkaan tarpeita
 • osaa toimia erilaisissa palvelutilanteissa

Sisältö

Palvelujen tuottaminen vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa; kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot; asiakastarpeiden tunnistaminen; palveluiden erityispiirteet, haasteet ja mahdollisuudet.

Opiskelumateriaalit

 • Eräsalo, U. 2011. Palvelu ammattina. Helsinki: Restamark.
 • Pakkanen, R., Korkeamäki, A. & Kiiras, H. 2013. Palvelun taitajaksi. 5. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Tolvanen, J. 2012. Kohtaaminen: ymmärrä kohderyhmääsi. Helsinki: Talentum.

Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa.

Arviointi

Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla 1–5.

 

 

 • No labels