Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarjota asiakkaalle ratkaisuja palvelutilanteessa
  • osaa tunnistaa erilaisia palvelukonsepteja
  • osaa arvioida palvelun onnistuneisuutta

Sisältö

Palvelu liiketoimintana ja kilpailutekijänä; Palveluiden erityispiirteet; Erilaiset palvelukonseptit; Asiakkaan palvelupolku

Suoritustapa ja arviointi

Suoritustavassa hyödynnetään monimuotoisesti lähiopetusta kontaktipäivillä, verkko-oppimista, harjoitustehtäviä sekä työyhteisöjaksoja. Opiskelija tekee yhden laajemman oppimistehtävän moduulitasolla.

Arviointi tehdään asteikolla 1–5. Arvioinnin periaatteet on kuvattu tarkemmin OPS:in alkuosassa, kohdassa Oppimisen ja osaamisen arviointi.

Opiskelumateriaali

Opettajan opintojakson alkaessa ilmoittamat ajankohtaiset artikkelit/kirjallisuus, verkkolähteet ja muut materiaali.

 

  • No labels