Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Palveluliiketoiminnan johtamisen moduuli sisältää kolme opintojaksoa:

 • 04TJOH1 Henkilöstöjohtaminen 5 op
 • 04TJOH2 Strateginen johtaminen 5 op
 • 04TJOH3 Yrityksen laskentatoimi kehittämistyössä 5 OP

Opintokokonaisuus toteutetaan vahvasti työelämäyhteistyössä, ja opiskelijat toimivat aktiivisesti erilaisissa palveluyrityksissä tutustuen johtamisen ja organisoinnin vastuutehtäviin. Kolmen opintojakson puitteissa hahmotetaan palveluliiketoiminnan johtamisen prosessit, voimavarat ja toimintaedellytykset sekä strateginen ajattelu ja johtaminen niiden lähtökohtina. Opiskelijat osaavat soveltaa oppimaansa rahoituksen, prosessien ja palvelutyön strategiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen osana globaalia toimintaympäristöä.

Palveluliiketoiminnan johtaminen -moduulin (15 op) osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • osaa johtaa päivittäistoimintaa
 • osaa hyödyntää johtamisessa strategisen ajattelun ja strategiatyöskentelyn periaatteita ja työkaluja 
 • osaa kehittää toimintaa yrityksen taloudellisen tiedon avulla
 • osaa johtaa henkilökuntaa työlainsäädännön vaatimusten mukaisesti
 • osaa johtaa itseään 

Sisältö

Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstösuunnittelu; työlainsäädäntö; strategisen johtamisen keskeiset käsitteet ja strategiaprosessi; investoinnit ja rahoitussuunnittelu

Opiskelumateriaalit

 • Grönroos, C. 2009: Palveluiden johtaminen ja markkinointi. Helsinki: WSOY.
 • Aarnikoivu, H. 2013. Keskity olennaiseen, esimies. Helsinki: Talentum.
 • Suominen. K., Karkulehto, K., Sipponene, J. & Hämäläinen, V. 2009. Esimies strategiavaikuttajaksi. Helsinki: WSOYpro.
 • Seddon, J. 2005. Freedom from Command and Control. Rethinking Management for Lean Service. New York: Productivity Press. 
 • Kuosa, T.2012. The evolution of strategic foresight: navigating public policy making. Burlington.

Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutussunnitelmassa.

Arviointi

Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla 1–5.

 • No labels