Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Harjoittelun suoritettuaan opiskelija

  • osaa laajemmin ja kattavammin ammatillisia taitoja ja tietoja omien tavoitteidensa mukaisesti
  • osaa toimia alan perus-, esimies-, kehittämis- sekä asiantuntijatehtävissä
  • osaa tarkastella alan edellyttämää ja työn vaatimaa osaamista kokonaisvaltaisesti
  • osaa luoda kontakteja elinkeinoon ja markkinoida omaa osaamistaan

Ammattikorkeakoulun harjoittelussa teoreettinen, käytännöllinen ja kokemuksellinen oppiminen yhdistyvät. Harjoittelu on tärkeä osa opiskelijan ammatillisen identiteetin kehittymistä. Tavoitteena on laaja-alaisen ja monipuolisen perusammattitaidon hankkiminen ja tietojen ja taitojen syventäminen asiantuntijuudeksi työelämässä. Ihmisten ja tehtävien johtaminen on yleisiä työelämävalmiuksia, jotka auttavat selviytymään työtehtävissä. Ihmisten ja tehtävien johtaminen vaatii kykyä koordinoida, taitoa tehdä päätöksiä ja johtamistaitoa. Lisäksi tähän osaamiskokonaisuuteen kuuluvat taito hallita konflikteja, suunnitella ja organisoida. Alan toimintaympäristön ja toimijoiden tuntemus kuuluvat osaamiskokonaisuuteen, johon kuuluvat myös kyky kehittää alueellisia vahvuuksia ja parantaa alueellista vaikuttavuutta toimialalla. Lisäksi kyky kansainväliseen toimitaan ja ennakoivan tiedon käyttö parantavat osaamista tradenomin työtehtävissä. Sähköinen liiketoiminta kuuluu osaamiskokonaisuuteen. Verkosto-osaamiseen kuuluvat sidosryhmäsuhteet, suhdemarkkinointi sekä kyky monipuolisten verkostojen ylläpitoon. Asiakkuuksien monipuolinen johtaminen sekä asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen, analysointi ja hyödyntäminen korostuvat palvelukehityksessä. Alan päivittäisjohtamisen osaamiseen liittyvät asiakokonaisuudet ovat palveluliiketoiminnan ymmärrys sekä yrittäjyysperiaatteet työssä. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat turvallisuusosaaminen, alan lainsäädäntö, yhteiskuntavastuu ja lähiesimiestoiminta. Kehittämistoimenpiteiden toteutus, stressin hallinta ja työyhteisön hyvinvointi ovat mukana tässä kokonaisuudessa. Palvelusektorin erikoisosaaminen koostuu ymmärryksestä asiakaskokemuksen johtamisessa, aineettoman lisäarvon luomisesta yhdessä käyttäjien kanssa sekä esteettisten ja eettisten näkökulmien huomioimisesta palvelutoiminnassa.

Sisältö
Opiskelija laatii harjoittelusuunnitelman osaksi henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa (HOPS). Opiskelija jaksottaa harjoittelun koko opiskelun ajalle ja kehittyy lähtötasostaan alkaen henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti. Opiskelija suorittaa ainakin osan harjoittelustaan suuntaavien opintojensa mukaisissa tehtävissä.

Suoritustapa ja arviointi
Harjoitteluun sisältyvät alan ohjeistuksen mukaisesti: harjoittelusuunnitelman laatiminen; harjoittelupaikkojen hankkiminen ja esittely valmentajalle, sekä sopimukset, raportointi ja itsearviointi. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Opiskelumateriaali
Tarkemmat harjoitteluohjeet ovat Repussa, http://reppu.lamk.fi/

  • No labels