Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
MUOTOILUN KOULUTUS / PAKKAUS- JA BRÄNDIMUOTOILUN PÄÄAINE
Tutkinto
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike
Muotoilija (AMK)
Laajuus
240 opintopistettä (op) / 4 vuotta
 

MUOTOILUN OPISKELU 

Muotoilun koulutuksen pääainejako noudattelee teollisuuden ammattialoja. Muotoilijan ammatin edellyttämät pääaineen tiedolliset ja taidolliset valmiudet opitaan pääosin erilaisissa käytännön suunnitteluprojekteissa. Suunnitteluprojektien toimeksiannot tulevat usein suoraan työelämäkumppaneilta, jolloin teollisuuden prosessit ja toimintamallit tulevat tutuiksi jo opiskeluaikana. Pääaineopintojen lisäksi opiskelija voi profiloida ammattiosaamistaan täydentävän osaamisen sisällöillä. Henkilökohtaisen tutoroinnin avulla jokaista opiskelijaa ohjataan kehittämään omia vahvuuksiaan niin, että osaaminen on kilpailukykyistä tulevaisuuden työmarkkinoilla.   

Opiskelijoilla on käytössään monipuoliset oppimisympäristöt mm. tietokoneavusteiseen suunnitteluun sekä erilaisten materiaalien työstämiseen. Monialainen oppimisympäristö laitteineen antaakin opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa osaamistaan ja työtapojaan kiinnostuksensa mukaan. Osaaminen varmistetaan vielä työelämässä tehtävien harjoittelujaksojen avulla. Oman osaamisen profilointia ja työmarkkinoilla erottautumista voi tarvittaessa lisätä suorittamalla kolmantena lukuvuotena vaihtojakson jossakin ulkomaisista yhteistyöoppilaitoksistamme. Viimeisenä opiskeluvuotenaan opiskelijalla on mahdollisuus vahvistaa omaa muotoilijaidentiteettiään vielä opinnäytetyön aihevalinnalla.

PAKKAUS- JA BRÄNDIMUOTOILUN PÄÄAINE

Pakkaus- ja brändimuotoilu on monialainen pääaine. Pakkausella on tärkeä rooli yritysten brändien rakentamisessa ja hallinnassa. Pakkausala on erittäin laaja, monitieteinen sekä liikevaihdoltaan suuri. Pakkaus on tuotteena äärettömän vaativa ja vaatii hyvää teknistä ja tieteellistä  sekä muotoiluosaamista toimiakseen hyvin. Opinnoissa opiskelija kehittää ilmaisutaitojaan sekä graafisen muotoilun että tuotesuunnittelun ja teollisen muotoilun työpajoissa ja projekteissa. Kokonaistavoitteena on muotoiluprosessin toteutuksessa ja hallinnassa tarvittavien taitojen ja tietojen omaksuminen ja kehittäminen. Ammatillisena tavoitteena on kouluttaa muotoilijoita, jotka osaavat toteuttaa markkinointiviestintää ja tuotekehitystyötä monipuolisesti pakkausmuotoilun sekä yritys- ja tuotegrafiikan ja brändin rakentamisen tehtäväalueilla. Opiskelijan suuntautumisesta riippuen työllistäjinä voivat olla mainos- ja muotoilutoimistot sekä pakkausalan teollisuus, brändituotteiden valmistajat, brändin omistajat ja kauppa. Pääaineen opintoja ovat mm. pakkausmuotoilu ja muotoiluprosessit, pakkausalan tuotekehitys, graafinen suunnittelu, visualisointi ja mallintaminen, typografia, yritys- ja tuotegrafiikka sekä markkinointiviestintä.

Ensimmäisen vuoden opetusohjelmassa painottuvat yhteiset perusopinnot: kieli-, kuvataide- ja kulttuuriopinnot sekä yleisammatilliset opinnot kuten visuaalinen muotoilu ja esitystekniikat. Toisena vuonna opiskellaan suunnitteluohjelmistojen soveltamista sekä graafisen muotoilun että 3D-muotoilun harjoituksissa. Kolmantena vuonna ammatillisia taitoja harjaannutetaan kurssitehtävien lisäksi yritysyhteistyöprojekteissa. Tämän vuoden ohjelmaan voidaan sisällyttää myös vaihto-opiskelu eurooppalaisessa yhteistyökoulussa. Neljännen vuoden opintojen tavoitteena on syventää ammatillista osaamista ja kokonaisuuksien hallintaa. Sisältönä ovat pääasiassa yritysyhteistyöprojektit, opintomatkat, seminaarityöskentely ja opinnäytetyö.

 

OPINTOJEN RAKENNE

 

RAKENNETAULUKKO

Ydinosaaminen 210 op

 • koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä
 • ydinosaamisen kokonaisuus muodostaa tutkinnon edellyttämän osaamisen perustan ja varmistaa alan asiantuntijuuden

Täydentävä osaaminen 30 op

 • koostuu opiskelijan valitsemista muista ammattiopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista
 • täydentävän osaamisen kokonaisuus suuntaa ja profiloi opiskelijan omia ammatillisia osaamistavoitteita

 

YDINOSAAMINEN 210 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

PERUSOPINNOT 60 OP

     

Muotoilun perusteet 15 op

     

05MUJOHMUOP Johdatus muotoiluopintoihin 5 op

x

    

05MUMUDITOI  Muotoilijan digitaalinen toimintaympäristö 6 op

x

    
05MUMUTEOKÄ  Muotoilun teoria ja käsitteistö 4 opx    

Muotoiluprosessi 30 op

     

05MUPAKGR1  Pakkausgrafiikka I 4 op

x

    

05MUTYPOILM  Typografia ja ilmaisu 4 op

x

    
05MUMUPROS1  Muotoiluprosessi I 4 opx    
05MUPAMARA  Pakkausmuotoilun materiaali/rakennepaja 6 opx    
05MUPAKPER  Pakkausmuotoilun perusteet 4 opx    
05MUMUPIIR Muotoilupiirtäminen 5 opx    
01RUOK Ruotsin kieli, kirjallinen osuus 1,5 opx    
01RUOS Ruotsin kieli, suullinen osuus 1,5 opx    

Muotoilun taideperusta 15 op

     

05MUVIMU  Visuaalinen suunnittelu 7 op

x

    

05MUVÄRI  Värihahmotus 3 op

x    

05MUTAHI Taidehistoria 5 op

x

    

AMMATTIOPINNOT 105 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Käyttäjälähtöinen muotoilu 18 op

     

05MUKÄYTMU  Käyttäjälähtöinen muotoilu 5 op

 

x

   

05MUINFORMU Informaatiomuotoilu 4 op

 

x

   

05MUKÄYTTKM  Käyttäjälähtöiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät 2 op

 

x

   
05MUELMAPI Elävän mallin piirustus 3 op x   
01PINFO Informaatiolukutaito 1 op x   
01SUOA Asiantuntijaviestintä 3 op x   

Ympäristötehokas muotoilu 15 op

     

05MUYMPTEMU  Ympäristötehokas muotoilu 5 op

 

x

   

05MUPAKPAI  Pakkausgrafiikka ja painatusprosessi 5 op

 

x

   

05MUSYVVTPM  Syventävä valmistustekniikka, pakkausmuovit 5 op

 

x

   

Muotoiluprosessi syventävä 15 op

     

05MUMUOHIST Muotoilun historia 3 op

 

x

   

05MUMUOTPR2  Muotoiluprosessi 2   4 op

 

x

   

05MUMALTYÖ Mallintaminen työkaluna 5 op

 

x

   

05MUPLAST1  Plastinen sommittelu I  3 op

 

x

   

Muotoilun presentointi 12 op

     

05MUMUPORTF Muotoilijan portfolio 6 op

 

x

   

05MUPIMA Piirustus ja maalaus 3 op

 

x

   

01ENG  Englannin kieli ja viestintä 3 op

 

x

   

Muotoilija ja tuotekehitys 15 op

     

05MUTUOKEPR Tuotekehitysprojekti 8 op

  

x

  

05MULUOVAYR Luovan alan yrittäjyys 3 op

  

x

  

05MUTIESUVA Tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistaminen 4 op

  

x

  

Ammatillinen profiloituminen 15 op

     

05MUMUIDEN  Muotoilijaidentiteetti 5 op

   

x

 

05MUTUTU Tulevaisuuden tutkimus 5 op

   

x

 

05MUSTRAMU Strateginen muotoilu 5 op

   

x

 

Asiantuntijuutta syyventävät opinnot 15 op

     

05MUASIANTU Asiantuntijuutta syventävät opinnot 5 op

   

x

 

05MUKAUPJU Kaupalliset julkaisut 5 op

   

x

 

05MUSUUNKIL Suunnittelukilpailu 2 op

   

x

 
05MUTKMOPIT  Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmäopinnot 3 op   x 

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

05MUERIH Erikoistava harjoittelu 15 op

  

x

  

05MUTEH Työelämä harjoittelu 15 op

  

x

x

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

05MUOPN Opinnäytetyö 15 op

   

x

 

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

MUUT AMMATTIOPINNOT 15 OP

     

Brändin rakentaminen 15 op

     

05MUVISIDEN  Visuaalisen identiteetin suunnittelu 5 op

  

x

  

05MUBRÄNDIR  Brändin rakentaminen 5 op

  

x

  

05MUBRÄNDIV Brändinviestintä 5 op

  

x

  

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op

     

05MUKÄYTSU Käyttöliittymä suunnittelu 5 op

  

x

  

05MUPALMU  Palvelumuotoilu 5 op

  

x

  

05MUKERAM  Keramiikka 5 op

  x  
05MUMALPUU  Mallinrakennustekniikat puu 3 op  x  
05MUSTUDIO Studiotyöskentely 5 op  x  
05MUPLAST2 Plastinen sommittelu II 3 op   x  
05MUKUVA Kuva ja teoria 3 op  x  
05MUKUVPER  Kuvittamisen perusteet 3 op  x  
05MUTYPO  Typografia 3 op  x  
05MUKIRJAIN  Kirjainsuunnittelu 5 op  x  
05MULIILOGO Liikemerkki- ja logosuunnittelu 5 op  x  
05MUMODELL  Modelling and visualisation software 5 ects  x  
05MUDIGIPP  Digital photography and printing 5 ects  x  
05MUCERAMIC Ceramics 5 ects  x  
05MUWOODW  Woodworkshop 5 ects     

05MUMEYRIT Muotoilun ja media-alan yrittäjyys 5 op

     

 

 

 

OPETUSSUUNNITELMA 2014 - 2015

Opetussuunnitelman lähtökohdat

Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen muodostuminen ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös suomalaista koulutusta. Koulutuksen rakenteilla, opetussuunnitelmissa kuvattujen osaamisten ja osaamistavoitteiden määrittelyiden yhtenäistämisellä tavoitellaan kansainvälisen liikkuvuuden edellytyksiä opintojen aikana niin korkeakoulujen sisällä ja välillä kuin myös opintojen jälkeen työelämässä sekä pyritään mahdollistamaan elinikäinen oppiminen. Lahden ammattikorkeakoulun osaamispohjaisissa opetussuunnitelmissa sovelletaan eurooppalaisen ja kansallisen viitekehyksen (European Qualifications Framework EQF, National Qualifications Framework NQF) mukaisia osaamisen tasokuvauksia. Ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 6 ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon taso on 7. Tutkintojen tuottama osaaminen määritetään osaamistavoitteiden (learning outcome) kautta tietoina (knowledge), taitoina (skills) ja pätevyyksinä (competence). Osaamistavoitteilla tarkoitetaan kuvausta opiskelijan tavoitellusta oppimistuloksesta.

Oppimiskäsitys LAMKissa

Lahden ammattikorkeakoulussa oppiminen pohjautuu yhteisiin arvoihin, jotka ovat luottamus, avoimuus, asiakaslähtöisyys, toisen ihmisen arvostaminen ja uudistuminen. Oppiminen lähtee opiskelijan arvostuksesta ja yhdessä tekemisestä. Myös tietokäsitys ohjaa oppimista ja opettamista. LAMKissa tieto nähdään alati muuttuvana ja kehittyvänä, kriittisesti analysoitavana yhteisöllisen toiminnan tuloksena. Monialaisuus ja moniammatillinen yhdessä tekeminen luo mahdollisuuden uusille ideoille ja uudenlaiselle oppimiselle. Oppiminen on yhteisöllistä ja vuorovaikutteista tiedon rakentamista, joka tukee opiskelijan kehittymistä itsenäiseksi ja vastuulliseksi oman alansa asiantuntijaksi.

Opintojen aikana opiskelijalle tarjoutuu erilaisia oppimisympäristöjä, joissa sekä teoria että käytäntö liittyvät yhteen ja jossa opetus, ohjaus ja arviointi tukevat oppimista. Erilaiset projektit sekä tutkimus- ja kehittämishankkeet tarjoavat opiskelijalle suoran kontaktin työelämään, jolloin tietoa rakennetaan, sovelletaan ja arvioidaan yhdessä opiskelijan, opettajan ja työelämäedustajan kanssa moderneja työmenetelmiä ja –välineitä soveltaen. Yrittäjämäistä työotetta tuetaan ja opintojen aikana on mahdollista perehtyä ja saada valmiuksia myös yrittäjyyteen. Lahden ammattikorkeakoulussa oppimisen ja osaamisen kehittymisen linjaukset kuvataan pedagogisessa strategiassa.

Opiskelijana LAMKissa

Opiskelijan laadukas opiskelu- ja oppimisprosessi on ammattikorkeakoululle tärkeä asia. Lahden ammattikorkeakoulussa jokaisella opiskelijalla tulee olla oikeus oppia ja kehittyä ammatillisesti henkilökohtaiset lähtökohdat, elämäntilanne ja persoonallisuus huomioon ottaen. Opiskelijan on hyvä tunnistaa oma oppimistyylinsä, jotta sitä kehittämällä ja monipuolistamalla voisi saada parhaan hyödyn oppimistilanteista.

Ammattikorkeakoulun opiskelijalta edellytetään itsenäistä ja vastuullista otetta omasta oppimisestaan sekä aktiivista vuorovaikutusta yhteisönsä kanssa. Opiskelu tapahtuu usein erilaisissa ryhmissä, joissa opitaan samalla tiimityötaitoja. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä aidoissa työtilanteissa opitaan innovatiivisuutta, luovuutta, kriittistä ajattelua ja yhteisöllistä ongelman ratkaisua. Oppiminen on oivaltamisen iloa, uteliaisuutta ja avointa suhtautumista uusiin asioihin. 

Opettajuus LAMKissa

Opettaja on opiskelijan innostaja ja tuki, jonka tehtävänä on johtaa opiskelijan oppimisprosessia ja asiantuntijaksi kehittymistä. Opettajan osaaminen on moniulotteista. Siihen kuuluu pedagogisen ja oman ammattialan osaamisen lisäksi vahva eettinen osaaminen, rohkea pedagoginen toiminta, kyky toimia moniammatillisen työyhteisön jäsenenä, taito työskennellä organisaation erilaisissa tehtävissä, kehittämisosaaminen ja kyky toimia monikulttuurisissa tilanteissa.

LAMKissa korostetaan tutkivaa ja kehittävää työotetta. Se on perusta jatkuvalle uuden tiedon, taidon ja hyvien käytänteiden levittämiselle. Opettaja tutkii ja kehittää yhdessä opiskelijan kanssa työelämäosaamista. Opettaja osallistuu konferensseihin ja tuottaa artikkeleita ja julkaisuja sekä ammatillisiin että tieteellisiin julkaisuihin ja muille foorumeille. Uuden tiedon luomisella voidaankin ratkoa työelämästä nousevia kvalifikaatiovaatimuksia eli uusia osaamistarpeita. Keskeistä opettajuudessa on pedagogisen ja oman alansa asiantuntijuuden lisäksi tulevaisuuden tekeminen yhdessä erilaisten verkostojen kanssa.

Opintojen ja oppimisen ohjaus

Ammatillisen asiantuntijuuden kasvua sekä ammatti-identiteetin etsimistä ja vahvistumista voi oppia erilaisissa tilanteissa ja eri tavoin. Tätä prosessia tuetaan kokonaisvaltaisella ohjauksella. Opintojen ja oppimisen ohjaus on pedagogisen ja muun tuen antamista opiskelijoille. Tavoitteena on opiskelutaitojen parantaminen ja opiskelijan hyvinvoinnin tukeminen. Ohjaus alkaa opintoihin haettaessa ja kestää opintojen ajan. Ohjaus muuttuu vähitellen uraohjaukseksi opintojen loppuvaiheessa ja alumnitoiminnaksi opiskelijan valmistuttua. Ohjausprosessissa tuetaan erilaisia oppijoita, opiskelu- ja työelämätaitojen kehittämistä ja elinikäistä oppimista. Opiskelijaa ohjataan oppijan polun eri vaiheissa.

Ohjausta toteutetaan mm. tutortoiminnan avulla. Tutoroinnilla ymmärretään opettajan ja opiskelijan välistä yhteistyötä. Sillä edistetään oppimista ja opiskelijan itsenäistä oppimisprosessin hallintaa sekä oppimisyhteisöön integroitumista. Lahden ammattikorkeakoulussa toteutetaan sekä opettaja- että opiskelijatutorointia eli vertaistutorointia. Lisäksi ohjaukseen osallistuu koko henkilökunta kukin omalla, kehittyvällä asiantuntemuksellaan.

Oppimisympäristöt

Lahden ammattikorkeakoulun monialaisen ja vuorovaikutteisen oppimisympäristön tarkoituksena on edistää opiskelijan oppimista ja ammatillisen asiantuntijuuden kasvua. Projektioppimisen, kontaktiverkostojen ja teknologisten ratkaisujen avulla oppimisympäristö laajenee yrityksistä ja julkisen sektorin toimijoista koostuvaksi yhteistyöverkostoksi, jonka tuella merkittävä osa oppimisesta tapahtuu. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet toimivat monialaisina oppimisympäristöinä, joissa opiskelija ratkoo aitoja työelämän ongelmia ja verkottuu erilaisten toimijoiden kanssa. Oppimisympäristöjä kehitetään jatkuvasti yhteistyökumppaneiden kanssa. Oppimisympäristö on myös LAMKin opettajille oppimisen ja oman osaamisen kehittämisen ympäristö

Oppiminen on oppilaitosrajoista ja ajasta riippumatonta. Toimijoiden, opetuksessa hyödynnettävien menetelmien, materiaalien, tilojen ja teknologioiden sekä aitojen työelämän tilanteiden muodostama kokonaisvaltainen toimintaympäristö tukee opiskelijaa oman osaamisen kehittämisessä ja näkyväksi tekemisessä. LAMKin, HAMKin ja Laurea-ammattikorkeakoulun strateginen liittouma (FUAS) laajentaa opiskelijoiden oppimisympäristöjä ja opiskelumahdollisuuksia entisestään.

Tulevaisuudessa Lahden ammattikorkeakoulun toiminta keskitetään Niemen kampukselle, johon rakennetaan innovaatiokeskittymä. Lahden alueen innovaatiokeskittymä tarjoaa autenttiset kehittämis- ja oppimisympäristöt, joihin otetaan mukaan alueelliset toimijat ja kansainväliset kumppanit. 

Opetussuunnitelman rakenne

Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat rakentuvat laajoista osaamiskokonaisuuksista ja niiden osina olevista opintojaksoista. Tutkinnon ydinosaaminen muodostuu perus- ja ammattiopinnoista, pakollisista kieli- ja viestintäopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Ydinosaaminen varmistaa alan asiantuntijuuden. Ydinosaamisen lisäksi opiskelija valitsee tutkintoonsa täydentäviä osaamiskokonaisuuksia ja opintojaksoja, joilla opiskelija voi suunnata ja profiloida omia ammatillisia tavoitteitaan. Ydinosaamisen laajuudet Lahden ammattikorkeakoulussa ovat 150 op – 210 op tutkinnosta riippuen.

Lahden ammattikorkeakoulussa ydinosaamisen / täydentävän osaamisen määrät tutkinnoittain:

 • Tradenomi (AMK)                         150 op / 60 op = 210 op
 • Sairaanhoitaja (AMK)                   180 op / 30 op = 210 op
 • Fysioterapeutti (AMK)                  180 op / 30 op = 210 op
 • Sosionomi (AMK)                         180 op / 30 op = 210 op
 • Insinööri (AMK)                            180 op / 60 op = 240 op
 • Muotoilija (AMK)                          210 op / 30 op = 240 op
 • Medianomi (AMK)                        210 op / 30 op = 240 op

Tutkintojen tasokuvausten (EQF, NQF) lisäksi opetussuunnitelmaan on sisällytetty integroidusti osaamiskokonaisuuksien ja opintojaksojen tavoitteisiin ARENE:n suositukset yhteisistä kompetensseista.

Yhteisten kompetenssien (ks. alla oleva taulukko) hallitseminen varmistaa ammattikorkeakoulutasoisen, ammatillisen sivistyksen rakentumisen ja ammatillisen ydinosaamisen saavuttaminen puolestaan työelämän edellyttämän asiantuntijuuden rakentumisen. Yhteisten kompetenssien lisäksi opetussuunnitelmissa kuvataan alakohtaiset, ammatilliset kompetenssit. Opiskelijan työmäärää kuvataan eurooppalaisen mitoitusjärjestelmän mukaan opintopisteinä. Yhden lukuvuoden aikana opiskelija suorittaa 60 opintopistettä. Työmäärällisesti yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä

 

Yhteiset osaamisalueet / kompetenssit AMK-tutkinnossa ovat:

OSAAMISALUEOSAAMISEN KUVAUS
OPPIMISEN TAIDOT
 • osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
 • osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
 • kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta
EETTINEN OSAAMINEN
 • kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
 • osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
 • osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
 • osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
 • osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
 • kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen
TYÖYHTEISÖOSAAMINEN
 • osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
 • osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
 • osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
 • kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
 • osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
 • kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
 • omaa valmiuksia yrittäjyyteen
INNOVAATIO-OSAAMINEN
 • kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
 • osaa työskennellä projekteissa
 • osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
 • osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja
KANSAINVÄLISTYMIS-OSAAMINEN
 • omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
 • kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
 • osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

 

Muotoilun osaamisalueet / kompetenssit AMK-tutkinnossa ovat:

OSAAMISALUEOSAAMISEN KUVAUS

SUUNNITTELUOSAAMINEN

 • ymmärtää luovan ongelmanratkaisun menetelmiä
 • osaa ennakoida tulevaisuuden muutoksia ja kehittää toimintaympäristöä muutoshakuisesti.
 • osaa hankkia tietoa reflektoiden ja soveltaen.
 • osaa oman alansa suunnittelumetodeja ja työvälineiden käyttöä.
 • ymmärtää käyttäjälähtöistä suunnittelua ja ergonomian merkitystä tuotteissa.
 • ymmärtää ja hallitsee luovia prosesseja työskentelyssä sekä alan teoriaa.
 • ymmärtää muotoilijan eettistä ja esteettistä vastuuta.
TUOTANTO-OSAAMINEN
 • tuntee alansa keskeiset materiaalit ja osaa niiden soveltavaa käyttöä.
 • ymmärtää  alansa olennaiset valmistus- ja tuotantoprosessit
 • tuntee alansa tuotantoketjut.
 • ymmärtää laadun merkityksen olennaiseksi osaksi suunnittelutyötä.
 

MUOTOILUPROSESSIN OSAAMINEN

 
 • ymmärtää kulttuuriset tekijät suunnittelun taustalla ja osaa tulkita ajan ilmiöitä ja arvoja muotoilullisin keinoin.
 • osaa työskennellä projektityöskentelyn menetelmin.
 • osaa esittää ideansa ja tuotteensa vuorovaikutuksellisesti.
 • ymmärtää liiketoiminnan ja markkinoinnin merkityksen muotoiluprosessissa.
 • ymmärtää muotoiluprosessin ja tuotteen merkityksiä yrityskuvan hallinnassa.
VISUAALINEN OSAAMINEN
 • osaa havainnoida, käyttää sekä arvioida väriä ja muotoja sekä niiden suhteita muotoilutyön perustana.
 • ymmärtää sommittelun merkityksen muotoilutyön perustana.
 • osaa ja hallitsee visuaaliset kuvausmenetelmät osana suunnittelun prosesseja.
YMPÄRISTÖOSAAMINEN
 • tuntee suunnittelutyöhön liittyvän ympäristölainsäädännön pääperiaatteet
 • pystyy huomioimaan tuotteen suunnittelussa sen koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia
 • tiedostaa ympäristöasioiden vaikutuksen yrityksen liiketoimintaan ja kilpailukykyyn vaikuttavana tekijänä

LIIKETOIMINTA- JA

YRITTÄJYYSOSAAMINEN

 • tuntee muotoilun alan yleisimmät liiketoimintamallit.
 • osaa arvioida omia henkilökohtaisia ominaisuuksiaan ja valmiuksiaan toimia yrittäjänä.
 • tuntee yritystoiminnan suunnitteluun ja aloittamiseen liittyvät tukiverkostot ja osaa hyödyntää niitä.
 • osaa markkinoida ja myydä omaa osaamistaan.
 • ymmärtää yritystoiminnan ja yrittäjyyden merkityksen mahdollisuutena työllistyä ja työllistää.
 • osaa arvioida yrittämisen menestymismahdollisuuksia omassa toimintaympäristössään.
 
Oppimisen ja osaamisen arviointi

Oppimisen ja osaamisen arviointi edellyttää, että tutkintojen osaamispohjaisuus on riittävän hyvin määritelty, jotta yksilön osaaminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin voidaan arvioida. Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamisen tavoitekuvauksiin. Tavoitteet kuvaavat sen osaamisen mitä opiskelijalta edellytetään tutkinnon saavuttamiseksi. Tavoitteet kuvataan hyvän opiskelijan osaamisena.

Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden tekemiä itse- ja vertaisarviointeja sekä työelämän edustajan arvioita. Opiskelijalla on mahdollisuus myös aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT). Arvioinnin avulla opiskelija voi seurata oman osaamisensa ja omien tavoitteidensa kehittymistä suhteessa ammatin asettamiin osaamisvaatimuksiin.

Opintojaksot arvioidaan numeerisesti asteikolla 0 - 5 tai hyväksytty/hylätty -periaatteella, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot (3). Arviointikriteerit on yhteisesti kuvattu tasoille 1, 3 ja 5.

 

OSAAMISEN ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOISSA / soveltaen Laurea-AMK:

Amk-tutkintoAlkuvaiheen opiskelija

Valmistumisvaiheen opiskelija

KIITETTÄVÄ 5 / opiskelija osaa
 • Käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä.
 • Noudattaa työturvallisuusohjeita vastuullisesti ja itsenäisesti.
 • Perustella toimintaa tutkitun tiedon avulla.  
 • Toimia itsenäisesti ja aloitteellisesti tavoitteiden suunnassa. Toiminta on usein joustavaa, järjestelmällistä, kehittämispainotteista, luovaa ja aktiivista.
 • Valita toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja ja perustella valintansa. 
 • Toimia asiakaslähtöisesti ja tilanteenmukaisesti.
 • Edistää ryhmän toimintaa.
 • Kriittisesti soveltaa ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan
 • Käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattikäsitteitä sekä hallitsee kokonaisuuksia.
 • Kehittää toimintaympäristönsä työturvallisuutta.
 • Kehittää toimintatapoja vertailemalla, yhdistelemällä ja valitsemalla tutkittua tietoa.
 • Toimia aloitteellisesti ja innovatiivisesti tavoitteiden mukaan. Toiminta pääsääntöisesti uutta luovaa, työelämää kehittävää ja selkeän ammatillista.
 • Valita, yhdistellä ja kehittää toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.
 • Toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti asiakassuhteissa sekä ymmärtää asiakkuuden merkityksen kokonaisuuden kannalta.
 • Kehittää ja uudistaa monialaisen / -ammatillisen ryhmän toimintaa
 • Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita monimutkaisissa ja ennakoimattomissa tilanteissa.
HYVÄ 3 / opiskelija osaa
 • Käyttää systemaattisesti ammattikäsitteitä.
 • Soveltaa työturvallisuusohjeita toiminnassaan.
 • Perustella, vertailla ja analysoida toimintaansa yleisillä ohjeilla.
 • Selviytyä itsenäisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin toimintaympäristössä.
 • Soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita ja malleja.
 • Toimia ammatillisesti asiakastilanteissa.
 • Toimia ryhmässä tavoitesuhteisesti.
 • Perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
 • Käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä.
 • Huolehtia omasta ja työyhteisönsä työturvallisuudesta sekä havaitsee kehittämiskohteita.
 • Valita toimintatapoja tutkitun tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
 • Toimia systemaattisesti ja kriittisesti tavoitteiden suunnassa monimutkaisissa tilanteissa. Toiminta usein joustavaa, järjestelmällistä, luovaa ja aktiivista.
 • Valita toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja ja perustella valintansa.
 • Priorisoida ja ylläpitää asiakkuuksia/asiakassuhteita.
 • Edistää ryhmän toimintaa.
 • Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan.
TYYDYTTÄVÄ 1 / opiskelija osaa
 • Käyttää keskeisiä/yksittäisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä osoittaa perehtyneensä tietoperustaan.
 • Toimia turvallisesti, joskin toiminta on usein kaavamaista/ kokeilevaa/ hapuilevaa/ omalähtöistä
 • Noudattaa sääntöjä ja ohjeita sekä perustella toimintaansa annetuilla ohjeilla.
 • Toimia ohjattuna asianmukaisesti.
 • Käyttää opittuja tekniikoita ja malleja.
 • Ottaa toiminnassaan asiakkaat huomioon.
 • Toimia ryhmän jäsenenä.
 • Toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
 • Käyttää systemaattisesti ammattikäsitteitä.
 • Noudattaa työturvallisuusohjeita vastuullisesti ja itsenäisesti.
 • Perustella ja analysoida toimintaansa yleisillä ohjeilla sekä tutkitun tiedon avulla.
 • Toimia ammatillisesti ja vastuullisesti ennakoimattomissa asiakas- ja ongelmatilanteissa.
 • Toimia itsenäisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin toimintaympäristössä.
 • Soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita ja malleja.
 • Toimia asiakaslähtöisesti ja tilanteenmukaisesti sekä ymmärtää asiakastarpeita.
 • Toimia ryhmässä tavoitesuhteisesti.
 • Toimia ja perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

 

 
Opiskelun kansainvälisyys

Kansainvälinen osaaminen on oleellinen osa ammattitaitoa. Kansainvälistä kokemusta arvostetaan työmarkkinoilla, jossa korostuvat kielitaito, valmiudet kohdata erilaisista kulttuureista tulevia ihmisiä ja kyky työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä. Opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien kehittymistä tuetaan koulutuksessa monin eri tavoin.

Kansainvälistymisen tärkeimpiä muotoja ovat eri vaihto-ohjelmien kautta toteutuvat opiskelijavaihdot ja harjoittelut ulkomaille, intensiivikurssit, vieraskieliset opintojaksot, saapuvat vaihto-opiskelijat ja -opettajat sekä osallistuminen koulutusalan verkostoihin, seminaareihin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Lahden ammattikorkeakoululla on hyvät kansainväliset yhteydet, ja opiskelijoita kannustetaan tekemään osa opinnoistaan ulkomailla opiskelijavaihtona. Ulkomailla suoritetut opinnot hyväksiluetaan osaksi opiskelijan opintoja ECTS-periaatteiden mukaisesti.

FUAS-yhteistyössä on laadittu kansainvälisille opiskelijoille opiskelun ja oppimisen ohjauksen malli.

Opetussuunnitelmien laadun arviointi ja kehittäminen

Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien toteutumista arvioidaan osana pedagogisen strategian ja Lahden ammattikorkeakoulun strategian seurantaa. LAMKin strategiassa on määritelty keskeisimmät opetuksen ja osaamisen kehittämisen tavoitteet ja mittarit. Arviointeja ovat mm. opintojaksopalautteet, koulutuksen laatupalautteet, opetussuunnitelmien ja koulutusalojen/ yksiköiden itsearvioinnit sekä eri alojen pedagogiset katselmukset osana vuosisuunnitteluprosessia.

LAMKin tasolla järjestetään vuosittain arviointi- ja kehittämisfoorumeita strategisesti tärkeistä teemoista. Valmistuneiden opiskelijoiden palautetta kerätään sijoittumisseurannan (vuosi valmistumisesta) ja uraseurannan (5 vuotta valmistumisesta) avulla. 

 ops1415-mi-muotoilu-pakkaus-ja-brandimuotoilu.pdf 10.4.2014

 • No labels