Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa sujuvasti esitellä tuotantoprosessin
 • osaa kommunikoida messuilla sujuvasti ja asiantuntevasti sekä vierailijana että esittelijänä
 • löytää alansa tekstistä ydinajatuksen nopeasti ja ymmärtää yksityiskohdatkin apuvälineiden avulla
 • osaa keskustella oman alansa aiheista
 • pystyy pitämään suullisen esityksen oman alansa aiheesta
 • osaa kirjoittaa omaa alaansa koskevan muodollisen raportin
 • osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksestaan työpaikkahaastattelussa sopivalla asiatyylillä

Sisältö

 • Oman alan sanasto ja tekstejä, prosessin kuvaus, messutilanne ja –sanasto, lukustrategiat, työpaikkahaastattelu, muodollisen raportin kieli.

Edeltävät opinnot

 • 01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

Suoritustapa ja arviointi

 • Kirjalliset ja suulliset harjoitustyöt, mahdollinen portfolio ja tentti. Arvosanaan vaikuttavat myös opiskelijan aktiivisuus, yrittäminen ja yhteistyötaidot (ryhmä- ja parityöskentely). Osa opintojaksosta voidaan integroida ammattiaineeseen.
 • Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

 • Opiskelumateriaali, hankitaan opintojen alussa.
 • No labels