Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

 • Opintojakson tavoitteena on taso- ja avaruusgeometrian sekä ja trigonometrian käyttötaidon kehittäminen ja syventäminen niin, että opiskelijat voivat jatkaa matematiikan opintoja sekä osaavat soveltaa matemaattisia menetelmiä erityisesti luonnontieteiden, mekaniikan ja sähkötekniikan opinnoissa.

Opiskelija

 • osaa ratkaista suorakulmaisen kolmion Pythagoraan lauseen ja trigonometrian avulla
 • osaa laskea vektoreita yhteen ja kertoa vektorin skalaarilla
 • osaa jakaa tason vektorin komponentteihin
 • osaa ratkaista vinokulmaisen kolmion sini- ja kosinilauseen avulla
 • osaa ratkaista tasomonikulmioilla mallinnettavia geometrian tehtäviä
 • osaa ratkaista ympyrän kaaren pituuden ja ympyrän tavallisimpien osien pinta-aloja
 • osaa piirtää trigonometristen funktioiden kuvaajia perustapauksissa
 • osaa tarvittaessa käyttää summa- ja erotuskulman trigonometristen funktioiden kaavoja
 • osaa ratkaista yksinkertaisia trigonometrisia yhtälöitä

Sisältö

 • tasogeometrian perusteet, tason vektorin jako komponentteihin, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometria,
 • trigonometriset funktiot, trigonometrian kaavat, trigonometriset yhtälöt.

Suoritustapa ja arviointi

 • Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista.
 • Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella.
 • Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

 • Launonen, E., Sorvali, E. & Toivonen, P. 2007. Teknisten ammattien matematiikka 3 B. 7.-11. painos. Helsinki: WSOY.
 • No labels