Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

0750LO503 Lujuusoppi 1, 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa kuvata ja arvioida materiaalin mekaanisten ominaisuuksien ja kuormituksen vaikutuksen rakenteen mitoitukseen
 • osaa pelkistää rakenteesta halutun osan vapaakappalekuvioksi
 • osaa laskea staattisten kuormitusten aiheuttamat tukivoimat ja rasitukset
 • osaa laskea leikkausvoimat ja taivutusmomentin palkissa sekä mitoittaa sauvan vetorasituksessa

Sisältö

 • palkin veto- ja leikkausrasitukset
 • jäykän kappaleen tasostatiikka ja avaruusstatiikka
 • vapaakappalekuvio
 • voimien yhdistäminen ja tasapaino,
 • materiaalin ja mitoituksen optimointi.

Suoritustapa ja arviointi

 • Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista.
 • Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella.
 • Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

 • Hietikko, E. 2004. Palkki, lujuuslaskennan perusteet 1. painos. Keuruu: Otava
 • Luennot ja reppumateriaali
 • No labels