Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 0750ST403 Suunnittelutekniikka 3D-CAD 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa tietokoneavusteisen piirtämisen, tuotesuunnittelun ja 3D -mallintamisen perusperiaatteet SolidWorks-ohjelmalla.
 • osaa ottaa huomioon valmistuksen ja kokoonpanon asettamat vaatimukset oman toimialan tuotesuunnittelussa.
 • osaa lukea ja piirtää teknisiä piirustuksia  
 • osaa laatia osaluetteloita ja visualisoida kokoonpanokuvia

Sisältö

 • 3D -tilavuusmallinnus (SolidWorks) ja parametrinen suunnittelu
 • rakennesuunnittelun perusteita
 • kokoonpanot ja työpiirustukset
 • tietojen siirto eri järjestelmien välillä ja tiedon esitystapa
 • oman toimialan työtapojen omaksuminen 

Edeltävät opinnot

 • Tekninen piirustus ja CAD-Piirtäminen

Suoritustapa ja arviointi

 • Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja tentin perusteella.
 • Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

 • Harjoitusmateriaali sekä ohjelman tutortehtävät ja help.
 • No labels