Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy empiirisen tilastoaineiston kuvaamiseen, käsittelyyn ja analysointiin, todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tärkeimpiin teoreettisiin jakaumiin.

Sisältö

  • empiiriset jakaumat ja tunnusluvut
  • regressio ja korrelaatio
  • tärkeimmät diskreetit ja jatkuvat jakaumat sekä niiden tunnusluvut
  • estimoinnin ja tilastollisen testauksen alkeet

Edeltävät opinnot

  • 0701MP103 Matematiikan perusteet

Suoritustapa ja arviointi

  • Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella.
  • Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

  • Launonen, E., Sorvali, E. & Toivonen, P. 2006. Teknisten ammattien matematiikka 3 E. Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka. 1. painos.Helsinki: WSOY
  • No labels