Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0750TO103 Tuotannonohjaus 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata yrityksen toimitusketjuun liittyvät osa-alueet ja niiden merkityksen
  • osaa minimoida läpimenoaikaan vaikuttavia hukkatekijöitä
  • osaa hahmottaa tuotannonohjauksen merkityksen yrityksen taloudelliseen tulokseen

Sisältö

  • tuotannonohjaus (toimitusaika, kustannustehokas tuotantokapasiteetti, vaihto-omaisuuden hallinta)
  • toiminnanohjausjärjestelmä (ERP)
  • varastonhallinta
  • hankinta- ja ostotoiminta
  • kuljetusmuodon valinta

Edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista

Toteutus ja arviointi

Luennot, harjoitukset ja kokeet.

Arviointikriteerit Perustaso (1-2):

Opiskelija ymmärtää tuotannonohjauksen perusperiaatteet.

Hyvä taso (3-4):

Opiskelija osaa tehdä tuotannonohjauksen näkökulmasta perusteltuja valintoja, jotka vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen.

Erinomainen taso (5):

Opiskelija osaa kehittää yrityksen toimintaa kokonaisvaltaisesti yrityksen sidosryhmät huomioiden. 

 

Oppimateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan tehtäväkohtaisesti.

  • No labels