Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0750YR103 Yrityksen rahaliikenne 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata yrityksen rahaliikennettä ja sen merkitystä yritystoiminnassa
  • osaa kuvata kustannusrakenteen ja sen merkityksen yritystoiminnassa

  • osaa huomioida investointeihin liittyviä tekijöitä

Sisältö

  • tiliöinnin perusteet
  • tuloslaskelman ja taseen perusteet
  • yritys- ja henkilöverotuksen perusteet
  • kustannus- ja katelaskenta
  • investointilaskenta

Edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista

Toteutus ja arviointi

Luennot, harjoitukset ja kokeet. Arviointikriteerit

Perustaso (1-2):

Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää yrityksen sisäisen- ja ulkoisen laskentatoimen perusteet.

Hyvä taso (3-4):

Opiskelija osaa tehdä laskelmien ja kirjausten perusteella tulkintoja yrityksen maksuvalmiudesta, kannattavuudesta ja vakavaraisuudesta.

Erinomainen taso (5):

Opiskelija osaa kehittää yrityksen toimintaa sisäisen- ja ulkoisen laskentatoimen työkaluja käyttäen. 

 

Oppimateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan tehtäväkohtaisesti.

  • No labels