Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0751LI303 Liimaustekniikka 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa kuvata puun liimauksessa vaikuttavat perusilmiöt 
 • osaa kuvata ja vertailla yleisimpiä puuliimoja
 • osaa käyttää eri liimausmenetelmiä
 • osaa valita sopivan liiman eri käyttötilanteissa
 • osaa laatia koesuunnitelmia
 • osaa tutkia ja testata liimausten ominaisuuksia

Sisältö

 • liimauksen perusteet
 • liima-aineet
 • liimauksen suoritus teollisuudessa
 • liimojen ja liimasauman tutkiminen

Edeltävät opinnot

0722PR404 Puuraaka-aine

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, tentti

Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

Luennot, sähköinen aineisto verkossa

Koponen, H. 1990. Puutuotteiden liimaus. Otatieto.

 • No labels