Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0751PA104 Puuraaka-aine 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata puu ominaisuuksia
  • osaa arvioida puun käyttöä uusiutuvana luonnonmateriaalina
  • osaa ottaa puun erityispiirteet huomioon tuotesuunnittelussa

Sisältö

  • puun makro- ja mikrorakenne
  • puun kosteuskäyttäytyminen
  • puun kimmo- ja lujuusominaisuudet
  • puun modifiointi ja lahontorjunta

Edeltävät opinnot

0750TK Työsuojelu ja koneiden käyttöturvallisuus

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, laboratoriotyöt, etätehtävät, tentti

Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

Luennot, monisteet

Kärkkäinen : 2003. Puutieteen perusteet. Hämeenlinna: Karisto Oy.

  • No labels