Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0751PS306 Puurakenteiden suunnittelu 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa käyttää puuta oikeissa rakennuskohteissa

- osaa mitoittaa tavallisimpia puurakenteita

- osaa laatia rakennepiirustuksia

- tuntee puurakenteiden korjauksen periaatteet

- tuntee puurakenteisiin liittyvää rakennusfysiikkaa

Sisältö

- puun käyttömahdollisuudet erilaisissa rakennuksissa

- puun ja muiden rakennusmateriaalien yhdistäminen

- puurakenteiden mitoitus ja rakennepiirustukset, (Eurokoodi 5)

- puurakenteiden korjaus

- puurakenteita koskeva suunnittelutyö

- rakennusfysiikka

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, etätehtävät, tentti

Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaalit

Luennot, monisteet, Eurokoodi 5 Lyhennetty suunnitteluohje

  • No labels