Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0751SJ203 Sahatavaratuotanto ja -jalostus 3 op

Osaamistavoitteet

- osaa kuvata sahateollisuuden tukkiraaka-aineen laatukysymykset, tuotantotekniikan, saha- ja höylätuotteet sekä jatkojalostustapoja

- osaa kuvata sahan tuotannon- ja laadunohjauksen sekä käyttötalouden

Sisältö

- puun korjuu ja rungon jaon tavaralajikkeiksi

- sahateollisuuden raaka-aineiden laatuvaatimukset

- asiakkaan vaatimusten huomioiminen sahauksen suunnittelussa ja laadunohjauksessa

- eri sahakoneet ja sahausmenetelmät

- sahatavaran mitat, laadut ja lujuuslajittelu

- sahan käyttötalous ja siihen vaikuttavat tekijät

- sahan mittaus- ja automaatiotekniikka

- sahatavaran ensivaiheen jatkojalostus

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, etätehtävät, tentti

Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

Sipi Marketta . 2002. Sahatavaratuotanto. Helsinki: Edita Oy

Luennot, monisteet

  • No labels