Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa vertailla muoveja ominaisuuksien perusteella
 • osaa kuvata muovien ominaisuuksien aika- ja lämpötilariippuvuuden
 • osaa tehdä mateiaalinvalintoja erilaisiin käyttötarkoituksiin

 

Sisältö

 • muovien terminologia, lyhenteet ja kehityslinjat
 • kesto- ja kertamuovit sekä elastomeerit ja niiden käyttösovelluksia
 • polymeerien rakenne, kiteisyys ja amorfisuus
 • viskoelastisuus, viruminen ja jännitysrelaksaatio
 • muovien ominaisuudet ja valintaperusteet sekä tiedon hankintakanavat
 • muovien yleisimmät testausmenetelmät

Edeltävät opinnot

 • 0750MP205 Materiaaliopin perusteet 5 op

Suoritustapa ja arviointi

 • Luennot, harjoitukset, tehtävät ja tentti
 • Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

 • Seppälä, J. 2003. Polymeeriteknologian perusteet. Otatieto no 580.
 • Luennot, monisteet ja mahdollinen muu jaettava aineisto.
 • No labels