Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa tunnistaa polymeeeri- ja kuitutekniikassa käytettävät perusmittausmenetelmät
 • osaa suorittaa eri materiaalien ominaisuuksiin liittyviä mittauksia ja laatia asianmukaiset raportit tekemistään mittauksista
 • osaa käyttää muovien ja kuitujen prosessoinnin työstölaitteita ja polymeerimateriaalien testauslaitteita

 

Sisältö

 • polymeeri- ja kuitumateriaalien yleisimmät mittausmenetelmät
 • polymeerimateriaalien mekaanisten ja termisten ominaisuuksien määrittäminen
 • laboraatioiden suoritus ja tulosten arviointi
 • ominaisuuksien muuttuvuuden mittaus
 • työstöparametrien vaikutus polymeerimateriaalien ominaisuuksiin
 • valmiin tuotteen ominaisuuksien ja toleranssien mittaaminen
 • polymeerimateriaalien tunnistamiseen liittyvä laboraatio

Edeltävät opinnot

 • 0750MP205 Materiaaliopin perusteet 5 op
 • 0754MM103 Muovimateriaalit 3 op
 • 0754KM103 Kuitumateriaalit 3 op
 • 0754YM103 Yhdistelmämateriaalit 3 op

Suoritustapa ja arviointi

 • Laboratoriotyöt, työselostukset, etäopiskelu ja seminaari
 • Arviointi hyväksytty / hylätty

Opiskelumateriaali

 • Laitteiden käyttöohjeet
 • Laboraatiotyöohjeet
 • No labels