Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0754PK403 Polymeerikemia 3 op

 

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa käytttää orgaanisen kemian käsitteitä
 • osaa kuvata reaktiotyypit
 • osaa kuvata polymerointiperiaatteet ja -menetelmät
 • osaa selittää miten ja miksi polymeerit ja muovit hajoavat

 

Sisältö

 • orgaanisen kemian systemaattinen nimistö
 • funktionaaliset ryhmät
 • orgaaniset reaktiotyypit
 • polymerointireaktiot ja polymerointimenetelmät
 • luonnonpolymeerit
 • hajoaminen ja stabiilisuus sekä hajoamisen estäminen

Edeltävät opinnot

 • Materiaalitekniikan kemia

Suoritustapa ja arviointi

 • Luennot, harjoitukset, etätehtävät, tentti
 • Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

 • Seppälä, J. 2003. Polymeeriteknologian perusteet. Otatieto no 580.
 • Luennot

 

 • No labels