Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa tehdä polymeeripohjaisen tuotteen tuotekehitys- ja suunnittelutehtäviä
 • osaa ottaa huomioon eri materiaalien erityisvaatimuksia tuotesuunnittelussa
 • osaa valita eri valmistusmenetelmät tuotteen rakenteen, materiaalien ja kustannusrakenteen mukaan

Edeltävät opinnot

 • 0750MP205 Materiaaliopin perusteet 5 op
 • 0754MM103 Muovimateriaalit 3 op
 • 0754KM103 Kuitumateriaalit 3 op
 • 0754YM103 Yhdistelmämateriaalit 3 op

Suoritustapa ja arviointi

 • Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja tentin perusteella.
 • Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

 • Sovitaan opintojakson alussa
 • No labels