Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tässä arviointisuunnitelmassa kuvataan, kuinka arvioidaan hanketyön etenemistä, tuloksia ja vaikuttavuutta.

Hankehakemuksen hankesuunnitelmassa on kuvattu arviointia seuraavasti:

  • Ohjausryhmä arvioi hankkeen toteutumista
  • Hankkeessa mukana olevat toimijat osallistuvat arviointiin loppuseminaarissa
  • Ohjelmatoimittajilta kerätään palautetta hankkeen onnistumisesta
  • Valtakunnallisissa kuulemistilaisuuksissa kerätään palautetta

Ohjausryhmällä on keskeinen tehtävä arvioinnissa. Se kokoontuu kolme kertaa hankkeen aikana. Ohjausryhmä arvioi, kuinka työskentely vastaa asetettuja tavoitteita. Ohjausryhmän näkemyksen perusteella työskentelyn painopisteitä ja työtapoja voidaan muuttaa, jotta tavoitteet saavutetaan paremmin. Hankkeen loppupuolella ohjausryhmä arvioi tuloksia ja vaikuttavuutta.

Koko hankkeen ajan työskentely on avointa ja läpinäkyvää. Hankeverkoston Wiki-sivuilla on ajantasainen tieto hankkeen etenemisestä. Koko hankeverkostolla on mahdollisuus seurata, kommentoida ja arvioida tehtyä työtä. Hankkeen loppuseminaarissa hankeverkosto arvioi, kuinka asetetut tavoitteet toteutuivat. Lisäksi loppuseminaarissa arvioidaan hankkeen vaikuttavuutta, eli sitä kuinka hankkeessa tehty työ näkyy ja vaikuttaa hankkeen päätyttyä.

Hankeverkoston sisäisen arvioinnin lisäksi tehdään ulkoista arviointia. Palautetta kerätään koko ammatillisen koulutuksen kentältä valtakunnallisissa kuulemistilaisuuksissa. Kyselyn tulokset analysoidaan ja julkaistaan Wikissä. Tätä palautetta voidaan käyttää hyödyksi hanketyön loppuvuoden suunnittelussa. Myös ohjelmatoimittajilta kerätään palautetta, joka analysoidaan, julkaistaan ja hyödynnetään.

kyselytulokset-2015-06-02.pdf

vaikuttavuuskyselyn-tulokset-20151214.pdf

  • No labels