Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuva: Paikallisen opintohallinnon rajapinnat kansallisiin koulutuksen palveluihin tavoitetilassa. Rajapinnat on sijoitettu opintohallinnon pääprosessin vaiheisiin. (KOHVI v1.0)

 

 • Toteutettujen ja tulossa olevien rajapintojen kuvauksia oppijan verkkopalvelujen wikissä:

https://confluence.csc.fi/display/oppija/Rajapinnat+toisen+asteen+ja+perusasteen+toimijoille

Koodistot-palvelu

 • Koodistopalvelu-Wiki

https://confluence.csc.fi/display/oppija/Koodistopalvelu

 • koodistot palvelun tekninen dokumentaatio (OPH Wiki)

https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Koodistopalvelun+tekninen+dokumentaatio#Koodistopalveluntekninendokumentaatio-Rajapinnat

 • koulutuksien koodit Excelinä (tilastokeskus ylläpitää alkuperäistä koodistoa):

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/codes/download/koulutus/1/XLS?encoding=UTF-8

 • Tutkinnon osa -koodistot

Osana oppijan verkkopalveluita on toteutettu yhteinen koodistopalvelu.  Tutkintojen perusteiden rakenteistamisen yhteydessä laadittiin tutkinnon osille tutkinnon osa -koodisto, joka ammatillisten perustutkintojen osalta sisältää yli 1000 tutkinnon osa -koodia. Kaiken kaikkiaan tutkinnon osa -koodisto pitää sisällään yli neljä tuhatta koodia. Koodiarvo muodostuu kuusinumeroisesta koodista ja perustutkintojen tutkinnon osa -koodi ovat välillä 100001-101091.

Tutkinnon osa -koodiston lisäksi yhteisten tutkinnon osien osa-alueille on laadittu oma koodistonsa, joka löytyy koodistopalvelusta nimellä Yhteisten tutkinnon osien osa-alueet. Kyseinen koodisto on relaatiolla kytketty yhteiset tutkinnon osat -koodistoon.

Koodistot voi ladata paikalliseen käyttöön tai ne voi kopioida rajapinnan avulla. Koodistopalvelu löytyy https://virkailija.opintopolku.fi

 • Paikallisten ja vapaasti valittavien tutkinnon osien kooditus

Paikallisille ja vapaaasti valittaville tutkinnon osille ei tule koodituspalvelua tai kooditusta OPH:lta (ainakaan vielä). Ulla Angervo vie hyväksyttäväksi seuraavan koodituskäytännön:

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat

   • koodi muodostuu oppilaitostunnuksesta ja neljänumeroisesta koodista
   • esim. Keudan tunnus 01067 ja 1. tutkinnon osa 1000, koodi 010671000
   • neljänumeroisia koodeja käytössä välillä 1000-2999

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT
Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia

   • koodi muodostuu oppilaitostunnuksesta ja neljänumeroisesta koodista
   • esim. Keudan tunnus 01067 ja 1. tutkinnon osa 3000, koodi 010673000
   • neljänumeroisia koodeja käytössä välillä 3000-5999

Jatkossa halutaan luultavasti tietoa siitä, mitä paikallisesti tarjottavia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia kullakin koulutuksen järjestäjällä on tarjonnassa. Tällä koodituksella voidaan opintohallintojärjestelmistä saada raportit, joista voidaan yksilöidä koulutuksen järjestäjä sekä tutkinnon osan tyyppi (paikallisesti tarjottava vai vapaasti valittava).
Vielä jäi avoimeksi, tullaanko näitä koodeja ylläpitämään keskitetysti.
Välittäkää tätä kooditusohjetta eteenpäin verkostoissanne!

ePerusteet-palvelu

 • Ensimmäiset perustutkintojen perusteet julkaistu ePerusteet - palvelussa 11.3.2015

Ensimmäiset 36 perustutkinnon perustetta on julkaistu, loput 16 julkaistaan heti kun ne saadaan viimeisteltyä. 

ePerusteet löytyy Opintopolun virkailijan työpöydältä https://virkailija.opintopolku.fi

Ammatillisen peruskoulutuksen parissa toimiville virkailijoille, joilla on jo Opintopolun virkailijatunnukset, palvelu löytyy työpöydältä Suunnittelu ja tarjonta -osiosta. Perusteiden katseluoikeutta voi lisäksi hakea käyttöoikeusanomuksella oman organisaationsa vastuukäyttäjältä. 

ePerusteiden haun ja katselun julkinen puoli avattiin 31.3.2015. Palvelu löytyy osoitteesta https://eperusteet.opintopolku.fi

Palvelun käytöstä voi kysyä ja antaa palautetta osoitteessa eperusteet@opintopolku.fi. 

 • Tiedonsiirtokäytännöt

Rakenteistetut ja sähköiset tutkintojen perusteet ovat koulutuksen ja tutkintojen järjestäjien käytettävissä avoimen rajapinnan kautta. Rajapinnan kautta on noudettavissa kaikki ePerusteet -palvelussa julkaistut tutkintojen perusteet. ePerusteihin liittyvien rajapintojen dokumentaatio löytyy seuraavien linkkien takaa:

https://virkailija.opintopolku.fi/eperusteet-service/#!/perusteet/getAll

https://virkailija.opintopolku.fi/eperusteet-service/#!/perusteet/getKokoSisalto

 • Tutkinnot ja osaamisalat taulukoituna

ePerusteet-palvelusta pystyy rajapinnan kautta poimimaan perusteiden tiedot koodeineen

https://virkailija.opintopolku.fi:443/eperusteet-service/api/perusteet?siirtyma=false&kieli=fi&sivukoko=100

tutkinnot_ja_osaamisalat_ePerusteista.xlsx (1.6.2015 tilanteen mukaan, jolloin julkaistuna oli kaikki 52 perustutkintoa)

 • Tutkinnon osat ePerusteista

ePerusteiden avoimen rajapinnan kautta poimitut ammatilliset tutkinnon osat koodeineen, laajuuksineen ja pakollisuuksineen. Tutkinnon osa voi olla esim. osaamisalasta riippuen joko pakollinen tai valinnainen. Näissä tapauksissa pakollisuus on taulukossa true/false. Tutkinnon rakennetta ja muodostumissääntöjä ei ole huomioitu (vielä). Tiedot on poimittu tuotantoympäristöstä 1.6.2015, jolloin julkaistuna oli kaikki 52 perustutkintoa.

tutkinnon_osat_ePerusteista.xlsx

 • Esimerkki ePerusteet hakurajapinnan tuottamasta JSON-muotoisesta esityksestä:

https://virkailija.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/perusteet/611/kaikki

AMOSAA-palvelu (väistynyt käsite AMOPS)

https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=52792901

TOR - todennetun osaamisen rekisteri

https://confluence.csc.fi/display/oppija/TODENNETUN+OSAAMISEN+REKISTERI

 

TOR-Wikiin on laitettu luonnosversio TOR:in viranomaistarpeiden tietuekuvauksista. Olisi hyvä, jos oppilaitoksissa käytäisiin lista läpi. TOR:iin tallennettavien tietojen osalta olisi hyödyllistä kirjata, kuinka kyseinen tieto on kirjattu opintohallintojärjestelmään.

Osa tietueista tullaan koodittamaan kansallisesti. Voidaanko paikallisia koodistoja hyödyntää tässä määrittelytyössä? Myös muita kommentteja ja huomioita kannattaa kirjata koulutuksen järjestäjien näkökulmasta.

https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Viranomaistietotarpeet%3A+ammatilliset+tutkinnot (linkki exceliin tällä sivulla)

TOR-tiedonsiirtoprotokolla

 eHOPS palvelu

https://confluence.csc.fi/display/oppija/eHops

 

 

 • No labels