Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • opiskelija hallitsee 3D-ohjelmien tarkoituksenmukaisen käytön muotoiluprojektin eri vaiheissa
  • ymmärtää eri mallinnustapojen ja eri ohjelmistojen soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin
  • ymmärtää 3D-geometrian merkityksen tuotekehitysvaiheen jälkeen tuotteiden muotinvalmistuksessa ja tuotannossa.

Sisältö

Opintojakso syventää mallinnus- ja visualisointitaitoja ja kehittää ymmärrystä 3D-ohjelmistojen täysimittaiseen hyödyntämiseen. Jaksolla voi olla mukana ulkomaisia vaihto-opiskelijoita, jolloin opetuskieli on osin englanti.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen luentoihin ja kontaktiopetukseen, hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt tai näyttökokeet.
Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Ohjelmisto-oppaat, ilmoitetaan tarkemmin opintojakson alussa

  • No labels