Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää muotoilun merkityksen strategisesti vaikuttavana tekijänä yrityksen liiketoiminnassa
  • ymmärtää muotoilun organisoinnin merkityksen ja toimintamallit 
  • ymmärtää muotoilutyön muuttuvat käytännöt.

Sisältö

Tuotekehitysprosessien analysointi. Yrityksen strateginen toiminta ja suunnittelun merkitys. Suunnittelun käytännöt rakennustoiminnassa, arkkitehtuurissa  ja muotoilussa.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot. Hyväksytysti suoritettu harjoitustehtävä. Kokoava palautekeskustelu.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

  • No labels