Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää tulevaisuudentutkimuksen periaatteet ja osaa soveltaa niitä osana muotoiluprosessia
  • ymmärtää tulevaisuuden muutosten vaikutukset yritysten toimintastrategiaan
  • osaa hyödyntää tulevaisuudentutkimuksen tuottamaa tietoa ennakoitaessa tulevaisuuden kuluttajatarpeita

Sisältö

Tulevaisuuden tutkimuksen periaatteet. Tulevaisuusorientoitunut visiointi sisutusarkkitehtuurissa ja kalustemuotoilussa.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot. Hyväksytysti suoritettu yhteistyöprojekti.
Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

  • No labels