Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

-tukea inhimillistä kasvua, kehitystä ja sosiaalista toimintakykyä eri elämäntilanteissa

-tunnistaa eri-ikäisten arkielämää ja siihen vaikuttavia yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä ja oppii suuntaamaan omaa toimintaansa tämän pohjalta

- toteuttaa kasvatuksen, opetuksen, ohjauksen ja toimintakyvyn tukemisen menetelmiä

-kehittää ja arvioida omia vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa

- kehittää ja arvioida omaa pedagogista kasvatus- ja ohjausnäkemystään ja sitä ohjaavia eettisiä periaatteita

- tarkastella omaa toimintaansa refleksiivisesti.

Sisältö                                

Harjoittelu suoritetaan sosiaalipedagogisen työn toimintaympäristöissä joko julkisen, yksityisen tai 3. sektorin toimipaikoissa.

Suoritustapa ja arviointi    

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu, kirjalliset oppimistehtävät ja itsearviointi. 

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteerit: http://reppu.lamk.fi/mod/page/view.php?id=49451

  • No labels